beanshee: (Default)
[personal profile] beanshee
...Попри нельотну погоду вибралися з мамою у кіно, подивилися "Як усе заплутано". Чудовий жіночий фільм про живих, справжніх, дорослих людей.
...Окремо порадували дівчатка-підлітки, що сиділи поряд. такі "з усіх сил" взрослі, шокапєц. Просто ніяк було сердитись на їхні теревені під час сеансу.

...Підчули найбільш зважену і розумну передвиборну дискусію за всю того- і цьогорічну кампанію. На базарі, деж ще. Продавці (чи може і власники) з сусідніх яток - середнього віку жінка, з квітково-садовим асортиментом, і молодик-взуттяр. Нашим би "научьним сотрупнікам", та і політолухам-аналітєкам з телеящика, до них дослухатися.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Expand Cut Tags

No cut tags